Gosia Podosek
 
Portfolio of Gosia PodosekArtist's Statement - Gosia PodosekArtist's Resume - Gosia PodosekContact Gosia Podosek
 
  Pamir Grass
  32” high by 84” wide
  81.5 cm high by 213.5 cm wide
  Oil on Canvas

 
© 2013 Gosia Podosek. All rights reserved.
Portfolio Gosia Podosek.com Artist Statement - Gosia Podosek Artist's Resume - Gosia Podosek. Contact Gosia Podosek