Gosia Podosek
 
Portfolio of Gosia PodosekArtist's Statement - Gosia PodosekArtist's Resume - Gosia PodosekContact Gosia Podosek
 
  Mountain Garden 1
  50” high by 40” wide
  127 cm high by 101.5 cm wide
  Oil on Canvas

 
© 2013 Gosia Podosek. All rights reserved.
Portfolio Gosia Podosek.com Artist Statement - Gosia Podosek Artist's Resume - Gosia Podosek. Contact Gosia Podosek